Địa chỉ: Xã Xuân Cảnh-Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3722129

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017